REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Laadittu 21.01.2020. Viimeisin muutos 21.01.2020.
Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Tiuha / Jonna Hävölä
Katajistontie 23 A 8
33470
Ylöjärvi

p. 040 7023702
tiuhanauhat@gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jonna Hävölä, tiuhanauhat@gmail.com, 040 7023702

3. Rekisterin nimi
Tiuhan asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö on rekisteröitynyt Tiuhan asiakkaaksi. Tilauksen tekeminen verkkokaupasta ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste on henkilön antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
- yhteydenpito asiakkaisiin
-asiakassuhteen ylläpito
-tilauksen toimittaminen
-vapaavalintaisesti tilatun uutiskirjeen toimittaminen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
-henkilön nimi
-yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
-tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
-laskutustiedot
-muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään sähköisesti kymmenen (10) vuotta ostohetkestä kirjanpitovelvollisuuden mukaisesti. Tietoja käsitellään pääasiassa asiakkuuden keston ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta rekisteröintilomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, joiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain rekisterivastaavan toimesta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti, jonka vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräaikaa.